Política de Gestió

La Direcció de TOUR SA defineix la seva Política del Sistema Integrat de Gestió (SIG) com a part integrant de la Política general de TOUR SA i es compromet a complir, difondre i assegurar el seu compliment per part de tot el personal.

Com a forma d’expressar el seu compromís amb la qualitat, el medi ambient i la SST, el SIG d’TOUR SA està basat en les normes UNE-EN-ISO 9001:2015 “Sistemes de Gestió de la Qualitat – Requisits“, la UNE-EN-ISO 14001:2015 “Sistemes de Gestió Ambiental – Requisits amb orientació pel seu ús” i la ISO 45001:2018 “Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball – Requisits amb orientació pel seu ús“. Per confirmar que es compleixen els requisits d’aquestes normes, de forma regular s’efectua la revisió i certificació de SIG per una Entitat Certificadora externa.

La Política del Sistema Integrat de TOUR SA comprèn totes les actuacions que s’integren en el seu SIG , quedant definida de la forma següent:

 “La Direcció de TOUR S.A., empresa dedicada al transport i la distribució, estableix que els següents són els seus principis bàsics en matèria de QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

TOUR S.A. té com a finalitat més important assolir la plena satisfacció dels seus clients, complint els requisits i les expectatives d’aquests respecte a la qualitat dels serveis i atenció proporcionats, proporcionant condicions de treball segures i saludables per la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionada amb el treball dels nostres treballadors, així com el consum de recursos i l’impacte ambiental que ocasionin les nostres activitats i així mateix es compromet en la prevenció dels danys i el deteriorament de la salut i a la prevenció de la contaminació ambiental.

Tot això es farà sota un absolut compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a les activitats de l’empresa i en matèria Ambiental i de Seguretat i Salut en el Treball, així com el compliment d’altres requisits que l’organització subscrigui. Tanmateix, l’organització desenvoluparà les seves activitats sota el respecte i la col·laboració amb les altres parts interessades involucrades en aquestes, especialment els proveïdors o subcontractistes, i l’entorn social circumdant. Tot això es tradueix a fer de la marca TOUR S.A. un símbol de qualitat, innovació i exclusivitat que diferenciï a l’empresa i li permeti aconseguir la més elevada posició en el mercat del transport.

Per a això, l’empresa ha decidit orientar-se cap a la millora contínua del Sistema Integrat de Gestió i del seu acompliment, amb un enfocament participatiu de les persones que formen part de l’organització i les quals estan implicades amb la mateixa d’alguna manera, fixant i complint objectius, i (en el seu cas) metes, que reflecteixin el progrés en dita millora, minimitzin l’impacte mediambiental, redueixin la contaminació, eliminin els perills i redueixin els riscos, de tal forma que garanteixin un desenvolupament sostenible i un entorn segur per als treballadors. Això es durà a terme mitjançant l’implantació i manteniment d’un Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat, Ambiental i de la Seguretat i Salut en el Treball, sota els requisits de les normes internacionals ISO 9001, ISO 14001, i ISO 45001.

TOUR S.A. es compromet a disposar de tots els mitjans adients (humans, tècnics i econòmics) per a garantir la consecució de tots els objectius que puguin establir-se i a fomentar la consulta i participació dels treballadors i dels representants dels treballadors.

TOUR S.A. creu fonamental que totes les persones que formen part de l’organització, així com aquelles que no ho són, però l’implicació de la qual amb les seves activitats té un caràcter directe, han de compartir la cultura de l’empresa referent a la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut en el treball, pel que es compromet a posar els mitjans apropiats per a fer del seu treball”

“Una veritable vocació d’atenció al Client, protecció dels Treballadors, i respecte al Medi ambient”.