Condicions Legals

1. OBJECTE
Aquestes condicions generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web https://www.tour-sa.com/, del qual és titular TOUR, SA (en endavant, TOUR SA MISSATGERS).

L’adquisició de qualssevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les condicions particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats serveis.

Aquestes condicions generals es poden ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir amb atenció el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

2. IDENTIFICACIÓ
TOUR SA MISSATGERS, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:
• La seva denominació social és: TOUR, SA.
• El seu nom comercial és: TOUR SA MISSATGERS.
• El seu CIF és: A58030149.
• El seu domicili social és a: C / JOSEP PLA 78-08.019 BARCELONA (ESPANYA).
• Està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA • T 44159, F172, S 8, H B 22452, I / A 20.

 

3. COMUNICACIONS
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
• Tel: 932240690.
• E-mail: toursa@tour-sa.com.
• Direcció postal: C/ JOSEP PLA 78, 08019 – Barcelona.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i TOUR SA MISSATGERS es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

4. SERVEIS
Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu pantalla.

TOUR SA MISSATGERS es reserva el dret de decidir, en cada moment, els productes i / o serveis que s’ofereixen als clients. D’aquesta manera, TOUR SA MISSATGERS podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i / o serveis als oferts actualment. Així mateix, TOUR SA MISSATGERS es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels serveis oferts.

Tot això sense perjudici que l’adquisició d’algun dels serveis només podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre de l’Usuari, atorgant per part de TOUR SA MISSATGERS a l’interessat un nom d’usuari i una contrasenya, els quals li identificaran i s’habilitaran personalment per poder tenir accés als serveis.

Un cop dins de https://www.tour-sa.com/, i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l’usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en https://www.tour-sa.com/.

 

5. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS
SERVEIS
TOUR SA MISSATGERS no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir-se a dit USUARI conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions i que ocasionin suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de https://www.tour-sa.com/ durant la prestació d’aquest.

 

6. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ
Per realitzar qualsevol compra a https://www.tour-sa.com/, cal que el client sigui major d’edat. A més cal que el client es registri en https://www.tour-sa.com/ a través d’un formulari de recollida de dades en què es proporcioni a TOUR SA MISSATGERS la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraços, exactes i completes sobre la seva identitat i que el client ha de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de TOUR SA MISSATGERS.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i / o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda al realitzar la seva comanda, així com del comprovant de recepció enviat per TOUR SA MISSATGERS per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.
A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. Aquesta factura serà inclosa en el paquet.

7. DURADA, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE
DURADA

El present contracte es pacta per temps indefinit.

CANCEL·LACIÓ

Puede ser rescindido por cualquiera de las partes con un mes de antelación, notificándolo mediante carta certificada.

 

8.PREUS, Despeses i impostos
Els preus dels serveis que es recullen en https://www.tour-sa.com/ vindran expressats en Euros llevat que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui quin sigui el destí de la comanda.

SERVEIS
Els preus finals de tots els serveis, al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. Es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen a https://www.tour-sa.com/.

• Els serveis no tenen l’IVA inclòs.
• El tipus d’IVA és del 21%.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat a client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

9. FORMES DE PAGAMENT
Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:
a. Mitjançant domiciliació bancària
Havent-se d’indicar en el full de confirmació de comanda el seu número de compte corrent en el qual hi haurà de carregar-se la comanda.
En cas d’haver de realitzar devolucions de diners, s’abonarà l’import directament en el seu compte.

OBSERVACIONS
Si per qualsevol motiu no imputable a Tour, SA., L’entitat bancària procedeix a tornar els rebuts pendents de cobrament, les despeses d’aquesta devolució seran a càrrec de client.

 

10. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT
Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos a l’art. 107.2 i 108 de l’RD1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:
• • Prestació de serveis ja executats o començats.
• Els contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o, clarament personalitzats, o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
• Subministrament de béns precintats que no poden ser retornats per raons de salut o higiene.
• Subministrament de béns que després del seu lliurament s’hagin barrejat amb altres.
• Els contractes de subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat desprecintats pel consumidor i usuari, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per a el seu ús permanent.
• Els contractes de subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques i revistes.

SERVEIS
El termini per a desistir del contracte de prestació de serveis és de 14 dies naturals des del dia de la formalització del contracte, i l’usuari haurà de posar en coneixement de TOUR SA MISSATGERS el seu desig d’exercitar aquest dret, el que podrà fer omplint el formulari que es troba al final d’aquest document.

L’exercici del dret de desistiment dóna lloc a la suspensió del servei.

TOUR SA MISSATGERS comunicarà el consumidor en suport durador un justificant de recepció de l’esmentat desistiment.

El desistiment implica que, TOUR SA MISSATGERS procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment escollit pel client per al seu abonament (sempre que el servei contractat no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Un cop rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-li els detalls de la devolució.

 

11. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
TOUR SA MISSATGERS podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

AMPLIACIÓ D’INFORMACIÓ
El transport dels objectes és a risc i ventura de l’abonat, no responent Tour, SA., O el transportista dels danys o perjudicis deguts a casos fortuïts, força major, naturalesa o vici propi del producte, insuficient embalatge o causa imputable al remitent o consignatari de l’objecte a transportar.

 

12. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS
Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant TOUR SA MISSATGERS el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon 932240690, bé a través de l’adreça de correu electrònic toursa@tour-sa.com

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

13. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el Castellà.